+420 602 574 761

Hvorfor oss

Se hvordan vi vokser    

Vi startet opp i 2006 som en gruppe språkentusiaster, og vi oversatte og tolket for våre nærmeste. Vårt team ble med ett langt større og takket være vår iherdighet og det daglige omhyggelige arbeidet, bygde vi oss opp et godt navn, som vi har opparbeidet oss hos kundene og som satte vår reise i gang. Vår virksomhet begynte å få en helt ny dimensjon. 

Etterhvert som tiden gikk, gikk vi gjennom en forvandling til et vellykket byrå som aktivt samarbeider med over fem tusen oversettere over hele verden og med et tilbud når det gjelder antall språk som har kommet opp i mer enn 120. Vi oversetter og tolker for deg også mellom svært uvanlige språk med garantert tilgjengelige oversettere og tolker som har språkene som morsmål. Vi trives med det vi jobber med. Vi samarbeider med representanter for aktører innen næringslivet, offentlige forvaltningsorganer, utdannings- og kulturinstitusjoner, så vel som frivillige organisasjoner. Vi utvider stadig nettverket av kunder, og det også utenfor Tsjekkia. Vi vokser sammen med våre kunder og det er noe vi er stolte av.  

Hvorfor er vi her? Å samarbeide med oss hjelper deg med å åpne dørene under forretningsforhandlinger og få din virksomhet et stykke videre. Takket være oss, overvinner du den språkbarrieren som hindrer deg i å kommunisere med dine partnere, kunder eller medarbeidere. Vi er her for deg, for at vi skal kunne hjelpe deg med å mestre også spente situasjoner, der du er i en tidsklemme og behøver en virkelig pålitelig partner som ikke avslår selv den mest påtrengende forespørselen om hjelp. Vi er bevisste på de anstrengelsene du legger i prosjektene dine, - uansett om det er snakk om å gjøre klar forretningsavtaler, tekniske manualer eller innbydelser til kulturarrangementer du arrangerer - og den samme ansvarlige tilnærmingen har vi til hvert enkelt av disse prosjektene, dersom du lar oss få ta oss av oversettingen. Det har vi gjort for deg i en årrekke, dag etter dag.      

"Foretaket Language Partners® har vi samarbeidet med over lengre tid. Oppdragene gjennomføres innenfor de avtalte fristene og i den kvaliteten som kreves. Jeg vil som plussider trekke fram rask kommunikasjon og smidighet i løsningen av oppgaven. Language Partners® ser jeg på som en pålitelig partner."

Petr Blaha, Salgs- og prosjektleder ved eksportavdelingen

DT Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Vi utfører kvalitetsarbeid         

Vi har fra begynnelsen av vært klar over at uten konsistent kvalitet på våre tjenester, kommer vi ikke langt. Vi holder oss til en (tilsynelatende) enkel sannhet - en garanti om kvalitetstjenester over tid - hvilket fører til at våre kunder blir tilfreds og de kommer så tilbake til oss av tillit og anbefaler gjerne våre tjenester videre. Vi hjelper deg med å kommunisere uten vanskeligheter og overvinne språkbarrierer, og står til rådighet for deg hver eneste dag, slik at du skal kunne komme deg videre i bestrebelsene på å nå de målene du har satt deg.  

Oversettelsenes og tolkingens kvalitet er vårt mantra. Dag ut og dag inn ser vi til at alle oppdrag gjennomføres greit og smidig fra første stund - dette gjelder kommunikasjonen med deg, gjennomføringen av oppdraget, deriblant konsekvente kontroller på flere nivåer, helt fram til det endelige resultatet som oppfyller alle dine høye krav. Vi gjør gjerne noe ekstra for deg - alltid -, enhver detalj som vi kan hjelpe deg videre med, gir oss glede og kan for deg fungere som en virkelig betydningsfull tilleggsverdi. 

Bare de beste er våre oversettere og tolker. Hver og en av dem går gjennom en krevende utvelgelsesprosess og vi innleder samarbeid kun med dem som har relevant utdanning og praksis. Vi velger ut de oversetterne og tolkene som egner seg best til det enkelte oppdrag og det ikke bare etter språkkombinasjon, men også mht. hva de enkelte prosjektene går ut på - det er bestandig snakk om spesialister innen det aktuelle faget.  

"Gjennom samarbeidet med foretaket LANGUAGE PARTNERS® har det gått opp for meg hva ordet effektivitet betyr. Vi havner ofte i situasjoner der vi må løse problemer knyttet til vanvittige frister og andre ting det er umulig å forutsi, og kundene våre får aldri vite om det. De vil ha det de trenger, tidsnok og med kvalitet. Og det er akkurat slik foretaket LANGUAGE PARTNERS® jobber."

Leona Barglová, Leder for kundeavdelingen

Pharma Future s.r.o.

Vi utfører kvalitetsarbeid         

Organiseringen av arbeidet vårt

En egen avdeling tar seg av oversetting og tolking, og det er prosjektledere som tar hånd om oppdragene. Hver av dem har fått opplæring for å yte deg tjenester av høyeste kvalitet, fra og med den biten som gjelder kommunikasjon, gjennom selve realiseringen av oppdraget og fram til det leveres, inkl. det å komme med tilbakemelding overfor deg. Takket være vårt store team av kvalifiserte og erfarne oversettere og tolkere og bruk av et gjennomprøvd system for klargjøring og realisering av oppdrag, klarer vi også større prosjekter gjerne på svært kort tid. Under enhver omstendighet - enten det nå er snakk om et spesifikt fag eller du er under tidspress - vi sørger dag ut og dag inn for å skaffe deg de beste oversetterne, tolkene, korrekturleserne og andre spesialister du måtte behøve på det aktuelle tidspunktet.

Fagmessig gjennomføring

Vi oversetter både tekster som ikke er fagtekster, så vel som fagtekster som f.eks. juridiske tekster, forretningsmessige tekster, tekster til bruk i markedsføring eller diverse tekniske tekster, og det inkl. muligheten til sertifisering. Vi er ikke begrenset mht. fag og det gjelder også tolking på et hvilket som helst arrangement du arrangerer og med en hvilken som helst terminologi. Vi utarbeider gjerne en terminologisk ordbok for deg og sørger for at den aktualiseres fortløpende, for at vi over tid skal kunne garantere for at oversettelsene blir terminologisk konsistente.   

Ekspressfrister 

Vi er her for deg 24 timer i døgnet, hver eneste dag, året rundt og lytter bestandig gjerne til dine krav. Vi bestreber oss på maksimal fleksibilitet mht. oppdragenes leveringsfrister, og skiller oss ut når det gjelder ekspresslevering. Vi oversetter som standard for deg mellom de mest ulike språkkombinasjonene med ekspressfrister, alt etter dine behov; vi kommer deg gjerne i møte. Vi har forståelse for hvor presserende situasjoner du ofte står oppe og hvor viktig det i slike tilfeller er å ha en partner det virkelig går an å stole på.     

100 % diskret og trygg håndtering av informasjon 

Vi jobber med hvert enkelt dokument som om det skulle være strengt konfidensielt. Vårt system for trygg informasjon beskytter alle dine konfidensielle opplysninger mot tap og misbruk. Alle våre oversettere og tolker forplikter seg til å overholde taushetsplikt ang. alt av fakta som er knyttet til det aktuelle oppdraget. 

"Hva betyr LANGUAGE PARTNERS® for oss? En stabil partner som man kan stole på i enhver situasjon! Vi får alltid tilbakemelding omgående, oversettelsene er helt i tråd med våre krav og vi får dem bestandig tidsnok til den fristen som er avtalt."

Markéta Hošková, Leder for markedsføringsavdelingen

Radisson Blu Alcron Hotel

Hva vi har som mål   

Language Partners®ʼ mål og forpliktelser

Language Partners® er et selskap med mangeårige erfaringer innen oversetting og tolking. Å hele tiden øke kvaliteten på alle de tjenestene vi yter er et forpliktende mål for alle medarbeidere hos Language Partners®. Vårt grunnleggende mål og forpliktelse er å gjennom å tilfredsstille deres behov være en kvalitetspartner våre kunder kan stole på. Vårt strategisk siktemål er over tid å opprettholde og stadig styrke vår posisjon i markedet ved å yte tjenester av høyeste kvalitet, og det også sett fra et miljøvernmessig ståsted. 

En forpliktelse til en samfunnsmessig ansvarlig forretningsdrift

Forpliktelsen til å opptre samfunnsmessig ansvarlig er uadskillelig knyttet til vårt foretaks strategi og gjelder økonomi, det samfunnsmessige og miljøvern. Innenfor rammene av dette konseptet påtar vi oss ansvar, ikke bare på området forretningsmessige beslutninger og strategi, men også hva angår miljøvern og hvordan firmaets virksomhet slår ut sosialt sett. Vi ser på en samfunnsmessig ansvarsfull opptreden som en langtidsinvestering som bidrar til samfunnets generelle utvikling. 

Kundefokus og kvalitetspolicy  

En forutsetning for at vi skal kunne oppnå våre mål er en garanti om å yte tjenester overfor våre kunder i den kvaliteten som kreves, noe kvalitetssikringssystemet som Language Partners® bruker bidrar til. Ansvaret som ligger hos foretakets ledelse er i så henseende ufravikelig og ledelsen er personlig ansvarlig for en relevant innstilling av system for kvalitetssikring og for å skape vilkår for å stadig forbedre kvaliteten. Ansvaret for at de prosedyrene som er fastsatt gjennom systemet for kvalitetssikring konsekvent blir overholdt og for at kvaliteten økes systematisk, bæres samtidig av hver og en som samarbeider med vårt foretak. Grunnlaget for at foretaket skal kunne bli bedre er gjennomføring av et integrert kvalitetsikringssystem i hht. normene ČSN EN ISO 9001: 2009 og EN 15038. Ledelsen i selskapet optimaliserer hele tiden kretsen av medarbeidere og sørger for økonomiske midler for integrering og optimalisering av systemet for kvalitetssikring, overvåker systematisk og evaluerer alle våre interne og eksterne medarbeideres kvalitet. Foretakets ledelse forplikter seg i tillegg til stadig å overprøve hvorvidt den kursen vi har satt er egnet å hele tiden forbedre effektiviteten og ytelsen når det gjelder alle prosesser innenfor kvalitetsikringssystemets rammer.   

Å føre og styre medarbeiderne, forholdet til leverandørene

Vi ser på vårt foretak som en balansert helhet - og er nøye med å sørge for videre positiv utvikling av firmakulturen, foretakets image, i likhet med samhold mellom alle medarbeidere og at de alle skal ha et godt forhold til og føle loajalitet overfor foretaket. Vårt mål er å hele tiden optimalisere og prosessene innen foretaket, øke deres kvalitet og systematisk støtte effektiv kommunikasjon innen foretaket og samarbeidet i teamet, slik at vårt selskap skal danne en velfungerende helhet. Samarbeidet med alle medarbeiderne har sitt utgangspunkt i faglige krav og regler som er fastsatt på grunnlag av internasjonalt anerkjente kvalitetsnormer, noe som borger for en stabilt høy kvalitet på alle de tjenestene som ytes.    

Krav til miljøvern  

Også retningslinjer vedr. miljøvern er en uadskillelig del av vår samlede policy som foretak og fastsetter prinsippene Language Partners® ivaretar i forhold til miljøet. Når vi som foretak bestreber oss på å nå våre mål og under all tilknyttet virksomhet, er vi nøye med to at vi tar hensyn til miljøet i alt vi gjør. Forutsetningen er framfor alt en hensynsfull og rasjonell utnyttelse av naturressursene.    

"Vi takker for en profesjonell opptreden. Samarbeidet med deres foretak er ikke bare høyst effektivt, men også svært behagelig, sett fra et kommunikasjonsmessig synspunkt."

Markéta Forejtová, Logistikk for Baby & Toy

Piccollo spol. s r.o.