+420 602 574 761

Prečo my

Pozrite sa, ako rastieme    

Začali sme v roku 2006 ako kolektív jazykovedných nadšencov, prekladali sme a tlmočili pre naše najbližšie okolie. Náš tím sa čoskoro razantne rozrástol a vďaka nášmu zapáleniu a každodennej starostlivej práci naše dobré meno, ktoré sme si u klientov vydobyli, odštartovalo cestu hore. Naše aktivity začali dostávať celkom nový rozmer. 

Ako šiel čas, premenili sme sa na úspešnú agentúru aktívne spolupracujúcu s viac než päťtisíc prekladateľmi po celom svete a s počtom jazykov v ponuke, ktorý sa vyšplhal na viac než stodvadsať. Prekladáme a tlmočíme pre vás aj vo veľmi neobvyklých jazykoch s garanciou dostupnosti rodených hovorcov. Naša práca nás baví. Spolupracujeme so zástupmi subjektov komerčného sektoru, štátnej správy, vzdelávacích a kultúrnych zariadení aj neziskových organizácií a sieť našich klientov neustále rozširujeme, a to aj za hranice ČR. Rastieme s našimi klientmi a sme na to pyšní.    

Prečo sme tu? Spolupráca s nami vám pomáha otvoriť dvere pri obchodných rokovaniach, posunúť vašu činnosť zas o kúsok ďalej. Vďaka nám prekonáte jazykovú bariéru, ktorá vám bráni v komunikácii s vašimi partnermi, klientmi či zamestnancami. Sme tu pre vás, aby sme vám pomáhali zvládať i vypäté situácie, keď vás tlačí čas a vy potrebujete skutočne spoľahlivého partnera, ktorý vám ani najnaliehavejšiu pomoc neodmietne. Sme si vedomí úsilia, ktoré vkladáte do svojich projektov, – či už ide o prípravu obchodných zmlúv, technických manuálov, alebo pozvánky na kultúrnu akciu, ktorú usporadúvate – a s touto zodpovednosťou pristupujeme ku každému z nich, pokiaľ nám zveríte ich preklad. Robíme to pre vás už veľa rokov, deň čo deň.      

„So spoločnosťou Language Partners® spolupracujeme už dlhší čas. Zákazky sú vyhotovené v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite. Kladne hodnotím aj úroveň komunikácie a flexibilitu pri riešení zadanej požiadavky. Language Partners® vnímam ako spoľahlivého partnera.“

Petr Blaha, Sales and Project Manager – Export

DT Výhybkárna a strojírna, a.s. 

Odvádzame kvalitnú prácu   

Od začiatku vieme, že bez konzistentnej kvality našich služieb sa ďaleko nedostaneme. Držíme sa (zdanlivo) jednoduchej pravdy – garancia dlhodobo kvalitných služieb vedie k spokojnosti našich klientov a tí sa k nám potom s dôverou vracajú a radi ďalej odporúčajú naše služby. Pomáhame vám bezproblémovo komunikovať a prekonávať jazykové bariéry, každý deň sme pre vás k dispozícii, aby ste sa mohli ešte ďalej posunúť vo vašom úsilí o dosiahnutie cieľov, ktoré ste si stanovili.  

Kvalita prekladov a tlmočenia je našou mantrou. Deň čo deň dbáme na hladký priebeh všetkých realizovaných zákaziek od samého začiatku – komunikácie s vami – cez spracovanie danej zákazky zahŕňajúce okrem iného dôsledné kontroly na niekoľkých úrovniach až po finálny výstup, ktorý spĺňa všetky vaše náročné požiadavky. Radi pre vás robíme vždy niečo navyše – každý taký detail, s ktorým vám môžeme ďalej pomôcť, nám robí radosť a pre vás môže fungovať ako skutočne významná pridaná hodnota. 

Prekladatelia a tlmočníci sú len tí najlepší. Každý z nich prechádza náročným výberovým konaním a spoluprácu nadväzujeme iba s tými, ktorí disponujú zodpovedajúcim vzdelaním a praxou. Pre každú zákazku vyberáme najvhodnejších prekladateľov a tlmočníkov nielen podľa jazykovej kombinácie, ale aj s ohľadom na zameranie jednotlivých projektov – vždy ide o špecialistov na daný odbor.  

„Pri spolupráci so spoločnosťou LANGUAGE PARTNERS® som si overila, čo znamená slovo efektivita. Často riešime šibeničné termíny a rôzne ďalšie nepredvídateľnosti, no naši klienti toto všetko nesmú nikdy vnímať. Oni chcú to, čo potrebujú, včas a kvalitne. A presne tak pracuje spoločnosť LANGUAGE PARTNERS®.“

Leona Barglová, vedúca oddelenia starostlivosti o zákazníkov 

Pharma Future s.r.o.

Ako to všetko robíme 

Organizácia našej práce 

Preklady a tlmočenie zaisťuje samostatné oddelenie, zákazky majú na starosti projektoví manažéri. Každý z nich je vyškolený tak, aby bol schopný poskytnúť vám úroveň služieb v najvyššej kvalite, počínajúc komunikáciou až po samotnú realizáciu a odovzdanie zákazky vrátane zaistenia vašej spätnej väzby. Vďaka nášmu rozsiahlemu tímu kvalifikovaných a skúsených prekladateľov a tlmočníkov a využívaniu overeného systému prípravy a realizácie zákaziek zvládame aj veľké projekty mnohokrát vo veľmi krátkom čase. Za každých okolností – či už ide o špecifický odbor, alebo vás tlačí čas – pre vás deň čo deň zaisťujeme tých najlepších prekladateľov, tlmočníkov, korektorov a ďalších špecialistov, ktorých práve potrebujete.

Odbornosť 

Prekladáme pre vás všeobecné aj odborné texty, ako napríklad právne, obchodné, marketingové alebo najrôznejšie technické texty, a to vrátane možnosti súdneho overenia. Nie sme odborovo limitovaní ani pri tlmočení akejkoľvek vašej akcie a s ňou súvisiacej terminológie. Radi pre vás vypracujeme terminologický slovník a dohliadneme na jeho priebežnú aktualizáciu, aby sme vám dlhodobo zaručili terminologicky konzistentné preklady.   

Expresné termíny 

Sme tu pre vás 24/7/365 a vždy radi vypočujeme vaše požiadavky. Našou snahou je maximálna flexibilita termínov dodania zákaziek, vynikáme v expresnom dodaní. Bežne pre vás prekladáme najrôznejšie jazykové kombinácie v expresných termínoch podľa vašich potrieb, radi vám vychádzame v ústrety. Chápeme, ako urgentné situácie mnohokrát riešite a aké dôležité je mať v týchto prípadoch skutočne spoľahlivého partnera.     

Stopercentná diskrétnosť a bezpečnosť informácií 

S každým dokumentom pracujeme ako s prísne dôverným. Náš systém bezpečnosti informácií chráni všetky vaše dôverné informácie proti strate a zneužitiu. Všetci naši prekladatelia a tlmočníci sú viazaní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s danou zákazkou. 

„Čo je pre nás LANGUAGE PARTNERS®? Stabilný partner, na ktorého je v každej situácii spoľahnutie! Spätnú väzbu dostaneme vždy obratom, preklady celkom zodpovedajú našim požiadavkám a vždy ich dostaneme v dohodnutom termíne.“

Markéta Hošková, Marketing Executive

Radisson Blu Alcron Hotel 

Čo presadzujeme    

Ciele a záväzky Language Partners®

Language Partners® je firmou s mnohoročnou skúsenosťou v oblasti prekladateľstva a tlmočníctva. Neustále zvyšovanie kvality všetkých poskytovaných služieb je záväzným cieľom pre všetkých pracovníkov agentúry Language Partners®. Naším základným cieľom a záväzkom je byť kvalitným a spoľahlivým partnerom našich klientov prostredníctvom uspokojovania ich potrieb. Naším dlhodobým strategickým zámerom je udržiavať a neustále posilňovať naše postavenie na trhu tým, že poskytujeme služby najvyššej kvality, a to s ohľadom na ochranu životného prostredia. 

Záväzok spoločensky zodpovedného podnikania 

Záväzok spoločenskej zodpovednosti je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej stratégie a vzťahuje sa na ekonomické, sociálne aj environmentálne oblasti. V rámci tohto konceptu sa hlásime k zodpovednosti nielen v oblasti obchodných rozhodnutí a stratégie, ale aj v oblasti životného prostredia a sociálneho dopadu fungovania firmy. Spoločensky zodpovedné správanie chápeme ako dlhodobú investíciu prispievajúcu k celkovému rozvoju našej spoločnosti. 

Zameranie sa na klienta a politika kvality  

Predpokladom dosiahnutia našich cieľov je záruka poskytovania služieb našim klientom v požadovanej kvalite, čomu napomáha systém riadenia kvality uplatňovaný Language Partners®. Zodpovednosť vedenia spoločnosti je v tomto ohľade nezastupiteľná a vedenie je osobne zodpovedné za zodpovedajúce nastavenie systému zabezpečenia kvality a za vytvorenie podmienok umožňujúcich jeho neustále zlepšovanie. Zodpovednosť za dôsledné dodržiavanie postupov stanovených systémom riadenia kvality a zároveň za sústavné zvyšovanie kvality nesie takisto každý spolupracovník spoločnosti. Základom pre zlepšovanie spoločnosti je uplatňovanie zavedeného systému riadenia kvality podľa noriem ČSN EN ISO 9001: 2009 a EN 15038. Vedenie spoločnosti neustále zlepšuje personálne zabezpečenie a zaisťuje finančné zdroje pre zavedenie a zlepšovanie systému kvality, sústavne sleduje a vyhodnocuje kvalitu všetkých našich interných a externých spolupracovníkov. Vedenie spoločnosti sa zároveň zaväzuje k neustálemu preverovaniu vhodnosti nastaveného smeru a k neustálemu zlepšovaniu efektivity a výkonnosti všetkých procesov v rámci systému riadenia kvality.   

Vedenie a riadenie zamestnancov, vzťahy s dodávateľmi 

Našu firmu chápeme ako vyvážený celok – starostlivo dbáme na ďalší pozitívny rozvoj firemnej kultúry, imidž firmy rovnako ako spolunáležitosť, kladný vzťah a lojalitu všetkých pracovníkov k firme. Naším cieľom je neustále optimalizovať a skvalitňovať firemné procesy a systematicky podporovať efektívnu firemnú komunikáciu a tímovú spoluprácu tak, aby naša firma tvorila úspešný fungujúci celok. Spolupráca so všetkými spolupracovníkmi vychádza z profesijných odborných požiadaviek a pravidiel stanovených na základe medzinárodne uznávaných noriem kvality, čím je zaručené zabezpečenie stabilne vysokej kvality všetkých poskytovaných služieb.    

Environmentálne záväzky 

Aj politika ochrany životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou našej celkovej firemnej politiky a určuje zásady Language Partners® vo vzťahu k životnému prostrediu. Pri presadzovaní firemných cieľov a všetkých súvisiacich činností dbáme na to, aby bolo pri všetkých aktivitách chránené životné prostredie. Predpokladom je predovšetkým ohľaduplné a racionálne využívanie prírodných zdrojov. 

„Ďakujeme za profesionálny prístup. Spolupráca s vašou spoločnosťou je nielen mimoriadne efektívna, ale aj veľmi príjemná po stránke komunikačnej.“  

Markéta Forejtová, Logistic for Baby & Toy  

Piccollo spol. s r.o.