+420 602 574 761

KOREKTURY

Korekturu pro vás vyhotovuje vždy rodilý mluvčí daného jazyka. Naši korektoři mají výbornou znalost jazyka a přehled o jeho současném stavu, bohatou slovní zásobu a v neposlední řadě také znalost užití slov v různých kontextech. Samozřejmostí je znalost platných pravopisných norem, ovládání syntaxe a stylistiky. Ke své práci přistupují svědomitě a nanejvýš pečlivě.

Jazyková korektura – základní

Korektor kontroluje kompletnost, formální správnost a úpravu překladu – zda jsou přeloženy všechny části výchozího textu včetně skrytého textu či vložených souborů, kontroluje se správné řazení kapitol a stran, shoda faktických informací mezi originálem a překladem, jako jsou číselné údaje, soulad grafického formátu překladu s původní předlohou aj.

Jazyková korektura – doplňková služba

Korektor opravuje pravopisné, stylistické a typografické chyby či překlepy, pozornost je věnována grafické úpravě textu (odsazení odstavců, dělení slov na konci řádků, umístění obrázků v textu, úrovně nadpisů aj.). Hlídá se celistvost textu, čtivost, adekvátnost přeložených výrazů a celkového stylu, přesné pochopení původního textu a jeho následně správný překlad tak, aby cílový text splňoval svůj účel. Pečlivě kontrolujeme správnost i z hlediska použitých odborných termínů.