+420 602 574 761

Co prosazujeme

Cíle a závazky Language Partners®

Language Partners® je firmou s mnohaletou zkušeností v oblasti překladatelství a tlumočnictví. Neustálé zvyšování kvality všech poskytovaných služeb je závazným cílem pro všechny pracovníky agentury Language Partners®. Naším základním cílem a závazkem je být kvalitním a spolehlivým partnerem našich klientů prostřednictvím uspokojování jejich potřeb. Naším dlouhodobým strategickým záměrem je udržovat a neustále posilovat naše postavení na trhu tím, že poskytujeme služby nejvyšší kvality, a to s ohledem na ochranu životního prostředí.

Závazek společensky odpovědného podnikání

Závazek společenské odpovědnosti je nedílnou součástí naší firemní strategie a vztahuje se k ekonomické, sociální i environmentální oblasti. V rámci tohoto konceptu se hlásíme k odpovědnosti nejen v oblasti obchodních rozhodnutí a strategie, ale také v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu fungování firmy. Společensky odpovědné chování chápeme jako dlouhodobou investici přispívající k celkovému rozvoji naší společnosti.

Zaměření na klienta a politika kvality 

Předpokladem dosažení našich cílů je záruka poskytování služeb našim klientům v požadované kvalitě, čemuž napomáhá systém řízení kvality uplatňovaný Language Partners®. Odpovědnost vedení společnosti je v tomto ohledu nezastupitelná a vedení je osobně odpovědno za odpovídající nastavení systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek umožňujících jeho neustálé zlepšování. Odpovědnost za důsledné dodržování postupů stanovených systémem řízení kvality a zároveň za soustavné zvyšování kvality nese rovněž každý spolupracovník společnosti. Základem pro zlepšování společnosti je uplatňování zavedeného systému řízení kvality dle norem ČSN EN ISO 9001: 2009 a EN 15038. Vedení společnosti neustále zlepšuje personální zabezpečení a zajišťuje finanční zdroje pro zavedení a zlepšování systému kvality, soustavně sleduje a vyhodnocuje kvalitu všech našich interních a externích spolupracovníků. Vedení společnosti se zároveň zavazuje k neustálému prověřování vhodnosti nastaveného směru a k neustálému zlepšování efektivity a výkonnosti všech procesů v rámci systému řízení kvality.  

Vedení a řízení zaměstnanců, vztahy s dodavateli

Naši firmu chápeme jako vyvážený celek – pečlivě dbáme na další pozitivní rozvoj firemní kultury, image firmy stejně jako sounáležitost, kladný vztah a loajalitu všech pracovníků k firmě. Naším cílem je neustále optimalizovat a zkvalitňovat firemní procesy a systematicky podporovat efektivní firemní komunikaci a týmovou spolupráci tak, aby naše firma tvořila úspěšný fungující celek. Spolupráce se všemi spolupracovníky vychází z profesních odborných požadavků a pravidel stanovených na základě mezinárodně uznávaných norem kvality, čímž je zaručeno zabezpečení stabilně vysoké kvality veškerých poskytovaných služeb.   

Environmentální závazky

Také politika ochrany životního prostředí je nedílnou součástí naší celkové firemní politiky a určuje zásady Language Partners® ve vztahu k životnímu prostředí. Při prosazování firemních cílů a všech souvisejících činností dbáme na to, aby bylo při všech aktivitách chráněno životní prostředí. Předpokladem je především ohleduplné a racionální využívání přírodních zdrojů.    

„Děkujeme za profesionální přístup. Spolupráce s Vaší společností je nejen vysoce efektivní, ale i velmi příjemná po stránce komunikační.“

Markéta Forejtová, Logistic for Baby Toy

Piccollo spol. s r.o.